เทียบระดับ

กศน.เมืองปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 27 พ.ค. - 15 ก.ค.53

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประวัติ กศน.ปทุมธานี

ประวัติศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อกระจายการให้บริการทางการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2527 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี สถานที่ทำการครั้งแรกอาศัยอาคารศาลจังหวัด (หลังเก่า) และห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานีบางส่วน เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. 2529 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารอำนวยการ 1 หลัง บ้านพักคนงาน และปรับปรุงบริเวณ ในที่ดินสาธารณะ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และย้ายมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งใหม่ เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 โดยมุ่งหวังให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนประสานการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบในระดับอำเภอ โดยระดมสรรพกำลัง เพื่อบริการการศึกษาที่หลากหลายให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 7 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปทุมธานี 2. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง 3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอธัญบุรี 4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดหลุมแก้ว 5. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกา 6. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามโคก 7. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเสือ นอกจากสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานียังมีหน่วยงานในความดูแล ดังนี้ 1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี 2. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธัญบุรี 3. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว 4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง 5. ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา 6. ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก 7. ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น